» 32 / Secde  23:

Kuran Sırası: 32
İniş Sırası: 75
Secde Suresi = Yere Kapanma Suresi
ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَقَدْ (WLGD̃) = veleḳad : ve andolsun
2. اتَيْنَا ( ËTYNE) = āteynā : biz verdik
3. مُوسَى (MWS) = mūsā : Musa'ya
4. الْكِتَابَ (ELKTEB) = l-kitābe : Kitabı
5. فَلَا (FLE) = felā : sakın
6. تَكُنْ (TKN) = tekun : olma
7. فِي (FY) = fī : içinde
8. مِرْيَةٍ (MRYT) = miryetin : kuşku
9. مِنْ (MN) = min : -ndan
10. لِقَائِهِ (LGEÙH) = liḳāihi : onun ulaşması-
11. وَجَعَلْنَاهُ (WCALNEH) = ve ceǎlnāhu : ve onu yaptık
12. هُدًى (HD̃) = huden : yol gösterici
13. لِبَنِي (LBNY) = libenī : oğullarına
14. إِسْرَائِيلَ (ÎSREÙYL) = isrāīle : İsrail
ve andolsun | biz verdik | Musa'ya | Kitabı | sakın | olma | içinde | kuşku | -ndan | onun ulaşması- | ve onu yaptık | yol gösterici | oğullarına | İsrail |

[] [ETY] [] [KTB] [] [KWN] [] [MRY] [] [LGY] [CAL] [HD̃Y] [BNY] []
WLGD̃ ËTYNE MWS ELKTEB FLE TKN FY MRYT MN LGEÙH WCALNEH HD̃ LBNY ÎSREÙYL

veleḳad āteynā mūsā l-kitābe felā tekun miryetin min liḳāihi ve ceǎlnāhu huden libenī isrāīle
ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولقد | WLGD̃ veleḳad ve andolsun And certainly
آتينا ا ت ي | ETY ËTYNE āteynā biz verdik We gave
موسى | MWS mūsā Musa'ya Musa
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābe Kitabı the Scripture,
فلا | FLE felā sakın so (do) not
تكن ك و ن | KWN TKN tekun olma be
في | FY içinde in
مرية م ر ي | MRY MRYT miryetin kuşku doubt
من | MN min -ndan about
لقائه ل ق ي | LGY LGEÙH liḳāihi onun ulaşması- receiving it.
وجعلناه ج ع ل | CAL WCALNEH ve ceǎlnāhu ve onu yaptık And We made it
هدى ه د ي | HD̃Y HD̃ huden yol gösterici a guide
لبني ب ن ي | BNY LBNY libenī oğullarına for the Children of Israel.
إسرائيل | ÎSREÙYL isrāīle İsrail for the Children of Israel.

32:23 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve andolsun | biz verdik | Musa'ya | Kitabı | sakın | olma | içinde | kuşku | -ndan | onun ulaşması- | ve onu yaptık | yol gösterici | oğullarına | İsrail |

[] [ETY] [] [KTB] [] [KWN] [] [MRY] [] [LGY] [CAL] [HD̃Y] [BNY] []
WLGD̃ ËTYNE MWS ELKTEB FLE TKN FY MRYT MN LGEÙH WCALNEH HD̃ LBNY ÎSREÙYL

veleḳad āteynā mūsā l-kitābe felā tekun miryetin min liḳāihi ve ceǎlnāhu huden libenī isrāīle
ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل

[] [ا ت ي] [] [ك ت ب] [] [ك و ن] [] [م ر ي] [] [ل ق ي] [ج ع ل] [ه د ي] [ب ن ي] []

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولقد | WLGD̃ veleḳad ve andolsun And certainly
Vav,Lam,Gaf,Dal,
6,30,100,4,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
EMPH – emphatic prefix lām
CERT – particle of certainty
الواو عاطفة
اللام لام التوكيد
حرف تحقيق
آتينا ا ت ي | ETY ËTYNE āteynā biz verdik We gave
,Te,Ye,Nun,Elif,
,400,10,50,1,
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
موسى | MWS mūsā Musa'ya Musa
Mim,Vav,Sin,,
40,6,60,,
"PN – nominative masculine proper noun → Musa"
اسم علم مرفوع
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābe Kitabı the Scripture,
Elif,Lam,Kef,Te,Elif,Be,
1,30,20,400,1,2,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
فلا | FLE felā sakın so (do) not
Fe,Lam,Elif,
80,30,1,
REM – prefixed resumption particle
PRO – prohibition particle
الفاء استئنافية
حرف نهي
تكن ك و ن | KWN TKN tekun olma be
Te,Kef,Nun,
400,20,50,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
في | FY içinde in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
مرية م ر ي | MRY MRYT miryetin kuşku doubt
Mim,Re,Ye,Te merbuta,
40,200,10,400,
N – genitive feminine indefinite noun
اسم مجرور
من | MN min -ndan about
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
لقائه ل ق ي | LGY LGEÙH liḳāihi onun ulaşması- receiving it.
Lam,Gaf,Elif,,He,
30,100,1,,5,
N – genitive masculine (form III) verbal noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وجعلناه ج ع ل | CAL WCALNEH ve ceǎlnāhu ve onu yaptık And We made it
Vav,Cim,Ayn,Lam,Nun,Elif,He,
6,3,70,30,50,1,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
هدى ه د ي | HD̃Y HD̃ huden yol gösterici a guide
He,Dal,,
5,4,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
لبني ب ن ي | BNY LBNY libenī oğullarına for the Children of Israel.
Lam,Be,Nun,Ye,
30,2,50,10,
"P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine plural noun → Children of Israel"
جار ومجرور
إسرائيل | ÎSREÙYL isrāīle İsrail for the Children of Israel.
,Sin,Re,Elif,,Ye,Lam,
,60,200,1,,10,30,
"PN – genitive proper noun → Israel"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَقَدْ: ve andolsun | اتَيْنَا: biz verdik | مُوسَى: Musa'ya | الْكِتَابَ: Kitabı | فَلَا: sakın | تَكُنْ: olma | فِي: içinde | مِرْيَةٍ: kuşku | مِنْ: -ndan | لِقَائِهِ: onun ulaşması- | وَجَعَلْنَاهُ: ve onu yaptık | هُدًى: yol gösterici | لِبَنِي: oğullarına | إِسْرَائِيلَ: İsrail |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولقد WLGD̃ ve andolsun | آتينا ËTYNE biz verdik | موسى MWS Musa'ya | الكتاب ELKTEB Kitabı | فلا FLE sakın | تكن TKN olma | في FY içinde | مرية MRYT kuşku | من MN -ndan | لقائه LGEÙH onun ulaşması- | وجعلناه WCALNEH ve onu yaptık | هدى HD̃ yol gösterici | لبني LBNY oğullarına | إسرائيل ÎSREÙYL İsrail |
Kırık Meal (Okunuş) : |veleḳad: ve andolsun | āteynā: biz verdik | mūsā: Musa'ya | l-kitābe: Kitabı | felā: sakın | tekun: olma | : içinde | miryetin: kuşku | min: -ndan | liḳāihi: onun ulaşması- | ve ceǎlnāhu: ve onu yaptık | huden: yol gösterici | libenī: oğullarına | isrāīle: İsrail |
Kırık Meal (Transcript) : |WLGD̃: ve andolsun | ËTYNE: biz verdik | MWS: Musa'ya | ELKTEB: Kitabı | FLE: sakın | TKN: olma | FY: içinde | MRYT: kuşku | MN: -ndan | LGEÙH: onun ulaşması- | WCALNEH: ve onu yaptık | HD̃: yol gösterici | LBNY: oğullarına | ÎSREÙYL: İsrail |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve andolsun ki Mûsâ'ya da kitap vermiştik, ona kavuşacağında şüphen olmasın ve biz, İsrailoğullarına o kitabı, doğru yolu gösteren bir rehber yapmıştık.
Adem Uğur : Andolsun biz Musa'ya Kitap verdik, -(Resûlüm!) sen ona kavuşacağından şüphe etme- ve onu İsrailoğullarına hidayet rehberi kıldık.
Ahmed Hulusi : Andolsun ki Musa'ya Bilgi (Kitap) verdik. . . (Şimdi sen de) Ona (Bilgiye) ermiş olmaktan kuşku duyma! Onu İsrailoğulları için bir hakikat kılavuzu kıldık.
Ahmet Tekin : Andolsun ki, biz Mûsâ’ya kutsal kitabı verdik. Sen de Kur’ân’a kavuşacağından şüphe etme. Onu, Tevrat’ı İsrailoğulları’na hidâyet rehberi olarak hazırladık.
Ahmet Varol : Andolsun biz Musa'ya Kitab'ı vermiştik, şimdi sen ona kavuşmaktan kuşku içinde olma. Onu İsrailoğullarına yol gösterici kılmıştık.
Ali Bulaç : Andolsun, biz Musa'ya kitabı vermiştik; böylece sen ona kavuşmaktan kuşku içinde olma. Biz onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştık.
Ali Fikri Yavuz : Gerçekten biz Musa’ya Tevrat’ı verdik. Şimdi sen, ona kavuşmakdan dolayı şübhede olma, (Mi’raç gecesinde ona kavuşacaksın). Biz O’nu (Mûsa’yı), İsraîloğullarına bir hidayet rehberi yapmıştık.
Bekir Sadak : And olsun ki Musa'ya Kitap verdik; Sakin sen ona kavusacagindan suphe etme Musa'ya verdigimizi Israilogullarina dogruluk rehberi kildik.
Celal Yıldırım : And olsun ki Musâ'ya kitab verdik. Sakın sen ona kavuşmakta şüphe etme. Biz onu (kendisine verdiğimiz kitabı) İsrail oğulları'na doğru yolu gösteren rehber kıldık.
Diyanet İşleri : Andolsun, biz Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) vermiştik. Sen de kitaba (Kur’an’a) kavuşma konusunda sakın şüphe içinde olma. Onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştık.
Diyanet İşleri (eski) : And olsun ki Musa'ya Kitap verdik; Sakın sen ona kavuşacağından şüphe etme. Musa'ya verdiğimizi İsrailoğullarına doğruluk rehberi kıldık.
Diyanet Vakfi : Andolsun biz Musa'ya Kitap verdik, -(Resûlüm!) sen ona kavuşacağından şüphe etme- ve onu İsrailoğullarına hidayet rehberi kıldık.
Edip Yüksel : Musa'ya kitabı verdik; bu konuda hiçbir kuşkun olmasın. Onu İsrail oğulları için bir rehber yaptık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Andolsun ki biz vaktiyle Musa'ya kitap vermiştik. Şimdi de sen ona (öyle bir kitaba) kavuşmaktan şüphe içinde olma. Biz onu İsrailoğullarına doğru yolu göstren bir rehber kılmıştık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Andolsun ki (Biz) vaktiyle Musa'ya kitap vermiştik. Şimdi de sen ona kavuşmaktan şüpheye düşme. Onu İsrail oğulları için bir hidayet rehberi kılmıştık.
Elmalılı Hamdi Yazır : Şanım hakkı için muhakkak ki vaktiyle Musâya kitab vermiştik, şimdi de sen onun likasından şübheye düşme ve onu Beni İsraîl için bir hidayet rehberi kılmıştık
Fizilal-il Kuran : Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Ey Muhammed! Sakın sen ona kavuşacağından şüphe etme. Ona İsrailoğullarını yol gösterici yaptık.
Gültekin Onan : Andolsun, biz Musa'ya kitabı vermiştik; böylece sen ona kavuşmaktan kuşku içinde olma. Biz onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştık.
Hakkı Yılmaz : Ve andolsun ki Biz, vaktiyle Mûsâ'ya o kitabı verdik. –Şimdi sen ona kavuşmaktan kuşku içinde olma.– Ve Biz, onu İsrâîloğulları için bir kılavuz yaptık.
Hasan Basri Çantay : Andolsun ki biz Musâya o kitabı verdik. Şimdi sen ona kavuşmakdan şübhede olma. Biz onu İsrâîl oğullarına hidâyet (rehberi) yapmışdık.
Hayrat Neşriyat : Şânım hakkı için, Mûsâ’ya Kitâb’ı (Tevrât’ı) verdik. (Ey Resûlüm!) Sakın ona(Mûsâ’ya) kavuşacağından bir şübhe içinde olma! (Biz) onu da İsrâiloğullarına bir hidâyet rehberi kıldık.
İbni Kesir : Andolsun ki; Musa'ya da kitab verdik. Sakın, sen O'na kavuşacağından kuşku içinde olma. Ve onu İsrailoğullarına hidayet yaptık.
İskender Evrenosoğlu : Ve andolsun ki Musa (A.S)'a kitap verdik. Bundan sonra sen, O'na (Allah'a) mülâki olmaktan (hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaktan) şüphe içinde olma. Ve O'nu (Tevrat'ı) İsrailoğulları için hidayet rehberi (Allah'a ulaştırıcı) kıldık.
Muhammed Esed : Gerçek şu ki (ey Muhammed,) Biz vahyi Musa'ya (da) tevdi etmiştik: öyleyse (sana ilettiğimiz vahiyde) aynı (hakikat) ile karşılaşacağından kuşkuya düşme! Ve (nasıl ki) o (önceki vahy)i İsrailoğulları için bir rehber kıldık,
Mustafa İslamoğlu : Doğrusu Biz Musa'ya da vahiy iletmiştik: şu halde onunla (aynı ortak paydada) buluşacağından asla tereddüdün olmasın! Zira Biz, o (vahyi) de İsrailoğulları için bir yol haritası kılmıştık.
Ömer Nasuhi Bilmen : Andolsun ki, Mûsa'ya kitap vermiştik. Artık sen de ona kavuşacağından şüphede bulunma ve onu İsrailoğulları için bir rehber-i hidâyet kılmıştık.
Ömer Öngüt : Andolsun ki biz Musa'ya Kitap verdik. “Resulüm! Sakın sen de ona (Musa'ya) kavuşmaktan şüphe etme!” Ve biz onu İsrâiloğulları için bir hidayet rehberi yaptık.
Şaban Piriş : Musa’ya da kitap vermiş ve ona kavuşmaktan şüpheleri olmasın diye onu İsrailoğulları için kılavuz yapmıştık.
Suat Yıldırım : (23-24) Şu bir gerçektir ki, sana verdiğimiz gibi Mûsâ’ya da kitap vermiş, sana vahyettiğimiz gibi ona da vahyetmiştik. Dolayısıyla onun da böyle bir vahiy aldığından hiç tereddüdün olmasın. Biz ona verdiğimiz kitabı, İsrailoğullarına rehber kıldık. Onlar sabrettiği ve âyetlerimize kesin olarak inandıkları müddetçe, Biz, emir ve irşadımızla onlardan doğru yolu gösteren önderler tayin ettik.
Süleyman Ateş : Andolsun biz Mûsâ'ya Kitabı verdik. Sakın onun (Mûsâ'ya) ulaşmasından kuşkuya düşme. Onu İsrâil oğullarına yol gösterici yaptık.
Tefhim-ul Kuran : Andolsun, biz Musa'ya kitabı vermiştik; böylece sen ona kavuşmaktan kuşku içinde olma. Biz onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştık.
Ümit Şimşek : Doğrusu, Biz Musa'ya da kitap vermiştik; vahye muhatap olman konusunda senin de bir kuşkun olmasın. Biz o kitabı İsrailoğulları için bir hidayet rehberi yapmıştık.
Yaşar Nuri Öztürk : Yemin olsun ki, Mûsa'ya Kitap'ı vermiştik. Böyleyken sen ona kavuşacağından kuşkuda olma! Biz onu İsrailoğullarına bir kılavuz yapmıştık.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}